Zawody 2023

Liga Strzelecka KS Kasztelan

23.04.2023 I Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
28.05.2023 II Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
25.06.2023 III Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
30.07.2023 IV Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
27.08.2023 V Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
17.09.2023 VI Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
30.09.2023 VII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
22.10.2023 VIII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
19.11.2023 IX Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Liga Kwalifikacyjna KS Kasztelan

22.04.2023 I Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
18.11.2023 II Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
19.08.2023 III Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
10.12.2023 IV Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Liga Pneumatyczna KS Kasztelan

25.11.2023 I Runda Ligi Pneumatycznej KS Kasztelan – ODWOŁANA INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
16.12.2023 II Runda Ligi Pneumatycznej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Maraton Strzelecki KS Kasztelan

21.05.2023 Wojewódzki Maraton Strzelecki KS Kasztelan LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY REJESTRACJA

 

Liga Dynamiczna KS Kasztelan

REGULAMIN – pobierz

28.05.2023 I Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba
30.07.2023 II Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
19.08.2023 III Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
17.09.2023 IV Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
22.10.2023 V Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
19.11.2023 VI Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba

 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy

 

25.03.2023 I Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
29.04.2023 II Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
20.05.2023 III Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
17-18.06.2023 IV Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
23.09.2023 V Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
14-15.10.2023 VI Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO