Zawody 2024

Liga Strzelecka KS Kasztelan

21.04.2024 I Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
26.05.2024 II Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
30.06.2024 III Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
28.07.2024 IV Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
25.08.2024 V Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
29.09.2024 VI Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
27.10.2024 VII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
18.11.2024 VIII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Liga Kwalifikacyjna KS Kasztelan

13.04.2024 I Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
20.07.2024 II Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
17.08.2024 III Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
12.10.2024 IV Zwody kwalifikacyjne KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Liga Pneumatyczna KS Kasztelan

30.11.2024 I Runda Ligi Pneumatycznej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
21.12.2024 II Runda Ligi Pneumatycznej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Liga Dynamiczna KS Kasztelan

REGULAMIN – pobierz

I Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba
II Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
III Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
IV Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
V Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba
VI Runda zawodów Liga Dynamiczna INFORMATOR REGULAMIN Pistolet, Strzelba Ranking Pistolet, Ranking Strzelba

 

 

 

Klub Żołnierzy Rezerwy

 

23.03.2024 I Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
20.04.2024 II Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
25.05.2024 III Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
22-23.06.2024 IV Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
21.09.2024 V Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
19-20.10.2024 VI Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO