Zawody 2022

Liga strzelecka KS Kasztelan

24.04.2022 I Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
29.05.2022 II Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
19.06.2022 III Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
24.07.2022 IV Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
21.08.2022 V Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
18.09.2022 VI Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
23.10.2022 VII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
20.11.2022 VIII Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO
11.12.2022 IX Runda Ligi Strzeleckiej KS Kasztelan INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO

 

Klub Żołnierzy Rezerwy

06.03.2022 I Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
23.04.2022 II Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
21.05.2022 III Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
25-26.06.2022 IV Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
24.09.2022 V Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
30.09-02.10.2022 XLVIII Centralne zawody KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY
15-16.10.2022 VI Runda zawodów KŻR – LOK INFORMATOR REGULAMIN REZULTATY WSPÓŁZAWODNICTWO